Today about robot-fish from Fukushima, smoking cigarettes in NPP and new nuclear fuel. 🙂

 1. In one of the previous Nuclear News I wrote about the new low enriched uranium warehouse in Kazakhstan. It is now known that the first deliveries of fuel will be delivered to warehouse in early 2018. Futhermore, China and Russia have pledged to secure the uranium transport through their territories.
 2. Japan. The court in the Saga district rejected the request of 230 anti-nuclear activists who opposed the restart of the Genkai-3 and -4 reactors. There are no technical issues that could disturb the operation of the power plant. Moreover, the plant meets all the new standards that were introduced after the failure of the Fukushima nuclear power plant.
  Genkai-3 and -4 are blocks with reactors of 1 127 MWe each.
 3. The Chinese nuclear regulator has issued a license to load nuclear fuel into the Fuqing 4 reactor.157 fuel assemblies will be placed inside of core. Fuqing will operate six nuclear reactors, reactors -5 and -6 will be Hualong One reactors (HPR1000), these are the modified ACP1000 reactors.
 4. The loading of four PGV-1000 steam generators has started. Those PGV-1000 will work in Block 2 of the Belarusian Nuclear Power Plant. The second block is scheduled to start work in June 2020. Each of the steam generators is over 15 meters in length and weighs 340 tons, with a working life of 40 years. AEM-Technology, which produces steam generators, reported that it is able to produce eight units in each year.
 5. Westinghouse announces new nuclear fuel – EnCore “accident-tolerant fuel solution”.
  The first fuel charge to the reactor is planned in 2022. The fuel is characterized by better thermal conductivity, better thermal strength and protection against high temperatures of air and steam in the case of a LOCA failure.
 6. The Finnish EPR in Olkiluoto (OL3) has started, ie, “cold tests” that check, inter alia, the tightness of the primary circuit installation. Tests will last for about a month.
 7. On the 3rd block of Chernobyl Nuclear Power Plant (ЧАЭС) has occured a fire hazard. Smoke was detected in two rooms. The situation did not adversely affect at the radiation state of the block. Probably the accident was caused by smoking in a forbidden place. I will remind that no nuclear fuel is inside in the reactor number 3.
 8. The United States has given Georgia a detection equipment which will be use to find illegal transit of nuclear materials. The cooperation plan on reducing the spread of radioactive materials has also been discussed.
  In 2016 two attempts were made to smuggle uranium-235 and -237.
 9. Now in Fukushima will be working a new robot. This is a “fish” robot with a external dimensions –  13/30 cm. The robot will have to check the condition of the third reactor in Fukushima, to prepare a plan to remove the molten nulcear fuel. Earlier attempts to get to this place came to nothing because of too high radiation. The radiation dose rate near the molten fuel is about 650 Sv / h. A range of typical dose of radiation is about 0,1-0,5 uSv. ( u = 10^(-6) )
 10. Dmitri Medvedev (Prime Minister of Russia) has signed a decree on the transfer of forest land to the category of “industrial land use”, on this land has be build the Smolensk Nuclear Power Plant – 2. This is an area of over 400 hectares, Rosenergoatom plans to build a WWER-TOI reactor .
  WWER – TOI is an improved WWER – 1200 reactor (AES 2006), and below is a brief description:
  Working time – 60 years
  Electric power – 1255 MWe
  Heat output – 3300 MWt
  Estimated construction time – 40 monthsAt present there are working 3 reactors [RBMK type] in Smolensk Nuclear Power Plant.

[PL]

 1. W jednym z poprzednich wpisów pisałem o ukończeniu budowy nowego magazynu dla nisko wzbogaconego uranu na terenie Kazachstanu. Teraz wiadomo, że pierwsze dostawy pojawią się w magazynie już w 2018 roku. Ponadto Chiny i Rosja zobowiązały się do zapewnienia bezpieczeństwa w przewozie uranu przez ich terytoria.
 2. Japonia. Sąd w dystrykcie Saga odrzucił wniosek 230 działaczy antynuklearnych, którzy sprzeciwiali się wznowienia pracy bloków Genkai-3 i -4. Nie występują żadne techniczne usterki, które mogłyby zakłócić pracę elektrowni. Co więcej, elektrownia spełnia wszystkie nowe normy, które zostały wprowadzone po awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie.Genkai-3 i -4 to bloki z reaktorami o mocy 1 127 MWe.
 3. Chiński regulator jądrowy ds. bezpieczeństwa udzielił licencji na załadunek paliwa jądrowego do reaktora Fuqing 4. Wewnątrz rdzenia zostanie umieszczonych 157 kaset paliwowych. W całej elektrowni Fuqing będzie pracować 6 reaktorów jądrowych, reaktory -5 i -6 będą reaktorami Hualong One (HPR1000), są to zmodyfikowane reaktory ACP1000.
 4. Rozpoczęto załadunek czterech generatorów pary PGV-1000, które będą pracować w bloku drugim Białoruskiej Elektrowni Jądrowej. Blok drugi planowo ma rozpocząć pracę w czerwcu 2020 roku. Każda z wytwornic pary ma długość przeszło 15 metrów i wagę 340 ton, przewidziany okres pracy to 40 lat. Firma AEM-Technology, która zajmuje się produkcją wytwornic pary podała informację, że jest w stanie wyprodukować 8 takich jednostek w ciągu każdego roku.
 5. Westinghouse zapowiada nowe paliwo jądrowe – EnCore „accident-tolerant fuel solution”. Pierwszy wsad paliwa do reaktora jest planowany na 2022 rok. Paliwo charakteryzuje się lepszymi współczynnikami przewodności cieplnej, lepszą wytrzymałością termiczną oraz ochroną przed wysoką temperaturą powietrza i pary w przypadku awarii typu LOCA.
 6. Fiński EPR w Olkiluoto (OL3) rozpoczął tzn. „testy na zimno” sprawdzające między innymi szczelność instalacji obiegu pierwotnego. Testy potrwają około miesiąca.
 7. Na 3 bloku Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej (CzAES) doszło do zadymienia w dwóch pomieszczeniach.  Sytuacja nie wpłynęła negatywnie na stan radiacyjny bloku. Prawdopodobnie do wypadku doszło na wskutek palenia w zabronionym miejscu. Przypomnę, że w reaktorze 3 nie znajduje się paliwo jądrowe.
 8. Stany Zjednoczone podarowały Gruzji sprzęt do wykrywania zagrożeń m.in. radiologicznych. Również omówiono plan współpracy w temacie ograniczania rozprzestrzeniania materiałów radioaktywnych.W 2016 roku wykryto dwie próby nielegalnego przemytu uranu-235 oraz -237.
 9. W Fukushimie będzie teraz pracował nowy robot. Jest to robot – rybka o rozmiarach 13/30 cm. Robot będzie miał za zadanie sprawdzanie stanu trzeciego reaktora w Fukushimie, w celu przygotowania planu do usunięcia stopionego paliwa. Wcześniejsze próby dostania się do tego miejsca spełzły na niczym z powodu zbyt wysokiego promieniowania. Moc dawki promieniowania w pobliżu stopionego paliwa równa jest około 650 Sv/h.
 10. Dymitrij Miedwiediew podpisał dekret w sprawie przekazania gruntów leśnych do kategorii „przemysłowego użycia gruntów”, na ziemi tej powstanie Elektrownia Jądrowa Smoleńsk – 2. Jest to teren o powierzchni ponad 400 hekatrów, Rosenergoatom planuje tam wybudowanie elektrowni z reaktorami WWER – TOI.WWER – TOI jest udoskonalonym reaktorem WWER – 1200 (AES 2006), a poniżej krótka charakterystyka:

  Czas pracy – 60 lat

  Moc elektryczna – 1255 MWe

  Moc cieplna – 3300 MWt

  Przewidywany czas budowy – 40 miesięcy

   

  Obecnie w Smoleńskiej Elektrowni Jądrowej pracują 3 reaktory RBMK.

 

 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

 

Advertisements