Today about Chernobyl Exclusion Zone and Germany highest court in case of unconstitutional law.

 

 1. In the Bruce B NPP, Canadians have made significant progress in implementing safety regulations commissioned by Osart (Operational Safety Review Team) in 2015, but they still need to improve in few other areas.
  Currently Bruce A and B is the biggest nuclear power plant in the world with a 8 CANDU nuclear reactors.
 2. The International Energy Agency (IEA) calls for a clean and unequivocal support policy for nuclear energy. In the Energy Technology Perspectivies 2017 report, the IEA says about significant role that nuclear power can play in decarbonisation. The report says that zero CO2 emissions will be achieved by 2060, assuming that about 74% of the energy will be produced from renewable sources, and about 15% from nuclear power. Here is report
 3. Work on the primary circuit of first block of the Belarusian NPP has started. Main works are including welded joints. I would like to remind that in Belarusian NPP will work two Russian VVER – 1200 (AES 2006) reactors.
 4. The highest court in Germany has ruled that the tax on nuclear fuel is not in line with the constitution!
  Judgment of the court will allow nuclear power plant operators to request tax refund on this case. The tax was imposed in December 2010, requiring operators to pay $ 162 for each gram of replacement fuel rod. Between 2011 and 2016, flow to the budget was amounted to 6.3 billion euros. Now, German nuclear power plants operators can now claim gigantic tax refund. In my opinion that was a clear signal from German government for renewables investors, that they can easily invests in that sector without any doubts.
 5. On June 19, South Korea will shut down its oldest nuclear reactor. Block Kori 1 with a 576 MWe PWR reactor, the reactor has become operational in 1978.
 6. In the Exclusion Zone around the Chernobyl Nuclear Power Plant, the creation of places for the cultivation of a new experimental trees has ended. Main task of those all trees will be clearing the soil from radionuclides, the trees has a large accumulation radionuclids capacity. The monitoring of soil and those trees will take 5 years.
  Tree species is a Paulownia Clone In Vitro 112®
  In the Exclusion Zone are 4 places where seedlings were planted: the area of the villages of Paryshiv, Kopachi, Rudnia-Illinetska and the Chernobyl town.

 

 

[PL]

 

 1.             W elektrowni Bruce B (Kanada) dokonano dużych postępów prac we wdrażaniu planów bezpieczeństwa zleconych przez Osart (Operational Safety Review Team, IAEA) w roku 2015. Kanadyjczycy nadal muszą poprawić swoje plany w zakresie pracy elektrowni uwzględniając jej starzenie się, ocenie doświadczeń operacyjnych oraz konserwacji bloku jądrowego.Należy wspomnieć, że elektrownia Bruce (B oraz A) to największa elektrownia jądrowa na świecie, w której sumarycznie znajduje się osiem reaktorów CANDU.
 2.             Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) wzywa do czystej i jednoznacznej polityki wsparcia dla energii jądrowej. W raporcie „Energy Technology Perspectivies 2017” IEA mówi o znaczącej roli, którą może odegrać energetyka jądrowa w dekarbonizacji. Należy zredukować ryzyko inwestycyjne związane z licencjonowaniem oraz wyborem miejsca pod budowę elektrowni. Przemysł musi podjąć wszelkie możliwe akcje do zredukowania kosztów aby jednocześnie utrzymać konkurencyjność.

              Raport mówi o tym, że da się osiągnąć zerową emisję CO2 przed rokiem 2060, przy założeniu, że około 74% energii będzie produkowane ze źródeł odnawialnych, zaś około 15% z energetyki jądrowej.

 3.             Na pierwszym bloku Białoruskiej Elektrowni Jądrowej (BEJ) rozpoczęto prace związane ze składaniem obiegu pierwotnego elektrowni. Są to głównie połączenie spawane. Przypominam, że w BEJ będą pracowały dwa rosyjskie reaktory WWER-1200 (AES-2006), są te reaktory generacji III+ o sumarycznej mocy elektrycznej 2400 MWe.
 4. Sąd najwyższy w Niemczech stwierdził, że podatek od wymiany paliwa jądrowego jest niezgodny z konstytucją! Parlament nie miał władzy ustawodawczej do nadania takiego podatku.
  Wyrok sądu pozwoli operatorom elektrowni jądrowych na żądanie zwrotu podatku z tego tytułu. Słowem skrótu, podatek został nałożony w grudniu 2010 roku, wymagał od operatorów zapłaty 162$ za każdy gram wymienianego pręta paliwowego. Pomiędzy 2011 a 2016 rokiem wypływy do budżetu z tego tytułu sięgały 6,3 miliardów euro. Zawrzało w niemieckim środowisku jądrowym, część operatorów zadowoli się wysokimi odszkodowaniami, natomiast  RWE planuje sprawę zakończyć sądowo.
 5. 19 czerwca w Korei Południowej dojdzie do wyłączenia najstarszego funkcjonującego tam reaktora jądrowego. Blok Kori 1 z reaktorem PWR o mocy 576 MWe, reaktor wszedł do pracy w roku 1978.
 6. W Strefie Wysiedlenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej zakończono tworzenie miejsc pod uprawę nowego eksperymentalnego drzewa, którego zadaniem będzie oczyszczanie gleby z radionuklidów, drzewo posiada dużą zdolność akumulacji nuklidów. Badania będą prowadzone przez 5 lat m.in. przez Ekocentrum.
  Gatunek drzewa: Paulownia Clone In Vitro 112®W Strefie znajdują się 4 miejsca gdzie posadzono sadzonki: okolice wsi Paryszew, Kopaczi, Rudnia Illienicka oraz miasto Czarnobyl.

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

 

Advertisements